جزئیات فعالیت

شرح پروژه

اجرای عملیات زیر بنایی و تاسیساتی که شامل نگهداری و توسعه از کلیه تاسیسات آب و برق ، همچنین پی گیری و اجرای گاز کشی و خطوط مخابراتی ، نگهداری و توسعه فضای سبز و کلیه خدمات اطلاع رسانی جاده ای شامل نصب تابلو و علائم هشدار دهنده و راهداری

جزئیات

  • حفاری و تعمیر نگهداری چاهای عمیق 

  • اجرای مخازن نگهداری آب 

  • اجرای ایستگاهای پمپاژ آب 

  • اجرای ایستگاههای کلر زنی گازی  

  • اجرای شبکه های آب 

  • اجرای شبکه های برق 

  • نگهداری و توسعه فضای سبز 

  • راهداری 

  • ایجاد مزارع 

پروژه های مرتبط